Atribuții ANPIS și AJPIS

ATRIBUŢII ANPIS

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia aplică politicile şi strategiile din domeniul sistemului naţional de asistenţă socială elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, având următoarele obiective principale:

a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;
b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel naţional;
c) prevenirea erorii, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependenţă, modalităţile de sesizare ale instituţiilor/organelor competente conform legii, fiind stabilite prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale;
e) evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi licenţierii serviciilor sociale;
f) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a beneficiilor de asistenţă socială;
g) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
h) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;
i) facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, la beneficiile de asistenţă socială;
j) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate;
k) exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
l) îndrumarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii, a perfecţionării activităţii acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale;
b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru promovare;
c) stabileşte procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială, administrarea şi implementarea programelor privind serviciile sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni privind gestionarea beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale;
d) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul de buget, ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerea programelor privind servicii sociale, precum şi pentru funcţionarea Agenţiei;
e) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata beneficiilor de asistenţă socială;
f) administrează şi gestionează patrimoniul propriu;
g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat;
h) negociază şi încheie convenţii cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul principal de credite;
i) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
j) elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă;
k) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;
l) monitorizează şi asigură controlul asupra modului de acordare a beneficiilor de asistenţă socială;
m) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii în domeniul său de activitate;
n) organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la dreptul acestora la beneficiile de asistenţă socială;
o) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
p) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială;
q) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii;
r) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi cu alte instituţii publice şi organizaţii interne şi internaţionale din domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
s) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile tehnologice;
ş) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială;
t) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii;
ţ) aplică prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează cu instituţii similare din Uniunea Europeană;
u) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competenţă;
v) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu, inclusiv în domeniul inspecţiei sociale, şi este responsabilă de punerea lui în aplicare

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) asigură evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale, conform legii;
b) urmăreşte aplicarea şi respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale;
d) asigură urmărirea aplicării şi respectării prevederilor legale privind autorizarea şi funcţionarea agentului de muncă temporară.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul inspecţiei sociale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

a) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private;
b) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
c) propune instituţiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi sesizează organele de urmărire penală competente, după caz. Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către directorul executiv al agenţiilor teritoriale, la propunerea inspectorului social, în urma efectuării controalelor, în cazul în care există suspiciuni de fraudă şi corupţie;
c^1) dispune autorităţilor administraţiei publice care au stabilit drepturile sociale reactualizarea anchetei sociale, reanalizarea dosarelor beneficiarilor, după caz, iar în situaţia în care există suspiciuni de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială, sesizează organele de urmărire penală competente;
d) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate actele normative ce reglementează sistemul naţional de asistenţă socială şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de către acestea;
e) exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din sistemul naţional de asistenţă socială care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului;
e^1) efectuează activităţi de investigare socială cu privire la furnizarea serviciilor sociale, acordarea beneficiilor de asistenţă socială, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, pentru a identifica eventualele situaţii de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială şi transmite organelor competente probele şi informaţiile rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanşării anchetei penale, dacă este cazul;
f) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate şi grad de dependenţă, după caz;
g) controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de aceştia;
h) controlează modalitatea prin care sunt respectate şi puse în aplicare prevederile legale privind combaterea marginalizării sociale;
i) elaborează şi difuzează ghiduri şi manuale operaţionale necesare activităţii de inspecţie;
j) acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
k) sesizează instituţiile abilitate în situaţia constatării cazurilor de coluziune.

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE A.J.P.I.S. COVASNA

Agenţia teritorială aplică în teritoriu politicile, strategiile, legislaţia şi programele elaborate de ANPIS şi de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (denumit în continuare MMJS) în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, în domeniul inspecţiei sociale şi în alte domenii de competenţă potrivit legii.

Pentru realizarea obiectivelor sale, A.J.P.I.S. Covasna îndeplinește, în principal, următoarele atribuţii:

În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială, susţinerii programelor de servicii sociale:
a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
b) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
c) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială si serviciilor sociale;
d) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) primeste /înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
f) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
g) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială si serviciilor sociale;
h) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
i) asigura evidenta la nivel teritorial a beneficiilor si serviciilor sociale;
j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;
l) stabilește dreptul la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
n) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;
o) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
p) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul anual aprobat de ANPIS;
q) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
r) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor, cu acordul conducerii ANPIS;
s) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
t) acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;

În domeniul financiar, pentru activitatea de asistenta sociala si cea economica

a) fundamentează şi propune ANPIS proiectul bugetului incluzând fonduri pentru funcţionare aparatului propriu, pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru implementarea programelor de asistenţă socială;
b) administrează bugetul cuprinzând fonduri pentru funcţionare, aparatului propriu cat si pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru implementarea programelor de asistenţă socială;
c) organizează activitatea de evidenţă contabilă şi execuţie bugetară pentru bugetul alocat atat pentru aparatul propriu, cat si pentru activitatea de asistenta sociala;
d) asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
e) identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
f) recuperează drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, în condiţiile legii;
g) efectuează transferurile financiare către D.G.A.S.P.C.- uri sau alte instituţii/organizaţii care sunt abilitate prin lege să stabilească dreptul şi/sau să efectueza plata unor drepturi de asistenţă socială;
h) asigura plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege, precum şi finanţarea în cadrul programelor de investiţii pentru instituţiile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-sociale, programelor de subvenţii, programelor de interes naţional, altor programe de asistenţă socială;
i) elaborează programe de investiţii anuale.
j) Intocmeste situatii trimestriale, anuale (BILANT) pentru aparatul propriu cat si pentru beneficii si servicii sociale;
k) administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
l) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
m) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.
n) întocmeste documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora
o) Plateste toate tipurile de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale, care sunt derulate de ANPIS prin agentiile teritoriale, cat si a tuturor cheltuielilor necesare pentru buna desfasurare a activitatiilor agentiei;
p) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
q) asigură evidenţa, la nivelul județean/ municipiul Bucureștii, a tuturor beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială;
r) prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
s) prezintă ANPIS rapoarte privind modul de administrare a bugetului; întocmeşte rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate, şi le transmite ANPIS;
t) Gestioneaza si urmareste situatia creditorilor, pana la prescrierea dreptului ;
u) administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
v) întocmește rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmite ANPIS
w) Intocmeste si transmite la ANPIS situatiile lunare ( plati restante, indicatori de bilant, monitorizare cheltuieli de personal si benefcii de asistenta sociala);
x) Alte situatii si rapoarte solicitate de ANPIS si alte institutii;
y) furnizează ANPIS şi altor organisme, care au competenţe în domeniul asistenţei sociale, informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate
z) utilizeaza sistemul de informatii conform instructiunilor si instrumentelor de gestiune a infomatiei stabilite de ANPIS
aa) utilizează sistemul de informaţii conform instrucţiunilor şi instrumentelor de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
bb) asigură funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resursem componente şi programe care constituie sistemul de informaţii;
cc) asigura gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială, la nivel județean/ municipiul București
dd) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială.
ee) coordonează realizarea evidenţei beneficiarilor şi a sumelor cheltuite cu asistenţa socială;

În domeniul inspecţiei sociale:
a) controlează, evaluează și monitorizează la nivel de judeţ/municipiul București modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
b) realizează activități de investigare, la solicitarea autorității tutelare/instanței de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reședința, privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale;
c) realizează activități de control privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, conform prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
d) realizează activități de investigare socială și activități de control încrucișat, în baza deciziei directorului general al ANPIS;
e) controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale;
f) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
g) controlează și monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor în domeniu;
h) evaluează, monitorizează și controlează modul de respectare a criteriilor şi standardelor minime în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelurilor de calitate; formulează recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciului social evaluat, după caz.
i) sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competenţă;
j) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
k) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
l) dispune autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, realizarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie socială;
m) constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
n) dispune măsura suspendarii ori încetarii beneficiului de asistenţă socială în cazul în care în activitățile de control constată încălcăr ale prevederilor legale în domeniu;
o) propune comisiilor de acreditare suspendarea ori retragerea acreditării și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse în cazul în care constată neconformități în funcționarea serviciilor sociale.
p) acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
q) propune teme în vederea includerii în planul anual de control al inspecției sociale, aprobat de ministrul muncii şi justiției sociale;
r) elaborează documentele specifice activității de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize asupra activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean/ municipiului București;
s) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
t) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
u) transmite, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea de evaluare/monitorizare si control din domeniul inspecţiei sociale;
v) utilizează rezultatele activităților de control sau colectează date cu aceste ocazii în vederea realizării de studii în domeniul asistenţei sociale, pentru cunoaşterea realităţii sociale sau pentru fundamentarea propunerilor de politici sociale;
w) aplică prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în activitatea de inspecție socială.

În domeniul reprezentării în faţa instanţelor de judecată şi aplicării cadrului legislativ din domeniul de activitate:
a) asigură apărarea şi reprezentarea intereselor proprii în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi a organelor de cercetare şi control, cât şi a instituţiilor cu care colaborează potrivit legii;
b) reprezintă şi după caz, îşi apără interesele patrimoniale în relaţiile cu terţii;
c) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale care constituie obiectul din domeniul de activitate;
d) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează ANPIS pentru promovare;
e) avizează pentru legalitate actele administrative, precum şi a alte acte juridice prin care instituţia se angajează patrimonial;
f) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice municipale şi locale, cu agenţii economici, instituţii şi organizaţii private în îndeplinirea atribuţiilor sale privind acordarea de beneficii de asistenţă socială;
g) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale;
h) participă la derularea unor proiecte naţionale sau internaţionale, conform mandatului acordat de către ANPIS în condiţiile legii;
i) transmite, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea din domeniul de activitate.

În alte domenii de competenţă:
Cererile depuse, conform prevederilor legale în vigoare, pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, având la bază documentele justificative, inclusiv ancheta socială, prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se soluţionează în conformitate cu Procedura operațională elaborată în acest sens la nivelul ANPIS și al agențiilor teritoriale.

Pentru realizarea obiectivelor sale, A.J.P.I.S. Covasna îndeplinește şi următoarele atribuţii:
a) aplică prevederile Regulamentului (CE) Nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) Nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
b) administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;
c) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale, după caz;
d) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
e) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
f) asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisilor de autorizare județene/municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora;
g) înregistrează contractele de formare profesională încheiate între participanți la programele de formare și furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile legii;
h) soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii;
i) realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;
j) monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

A.J.P.I.S. Covasna îndeplinește orice alte atribuţii dispuse prin lege în domeniul său de competenţă.
a) asigură secretariatul comisiilor care își desfaşoară activitatea în domenii de activitate ale acesteia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
b) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.

 

ATRIBUŢII ANPIS

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2012 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia aplică politicile şi strategiile din domeniul sistemului naţional de asistenţă socială elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având următoarele obiective principale:

a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;

b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel naţional;

c) prevenirea erorii, fraudei şi corupţiei în sistemul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale;

e) evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost şi colectarea de date necesare indicatorilor de incluziune socială;

f) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a beneficiilor de asistenţă socială;

g) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;

h) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;

i) facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, la beneficiile de asistenţă socială;

j) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate;

k) exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

l) îndrumarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii, a perfecţionării activităţii acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale;

b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru promovare;

c) stabileşte procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială, administrarea şi implementarea programelor privind serviciile sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni privind gestionarea beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale;

d) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul de buget, ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerea programelor privind servicii sociale, precum şi pentru funcţionarea Agenţiei;

e) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata beneficiilor de asistenţă socială;

f) administrează şi gestionează patrimoniul propriu;

g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat;

h) negociază şi încheie convenţii cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul principal de credite;

i) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

j) elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă;

k) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială şi administrează, conform legii, Registrul electronic unic al serviciilor sociale;

l) monitorizează şi asigură controlul asupra modului de acordare a beneficiilor de asistenţă socială;

m) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii în domeniul său de activitate;

n) organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la dreptul acestora la beneficiile de asistenţă socială;

o) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

p) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială;

q) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii;

r) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi cu alte instituţii publice şi organizaţii interne şi internaţionale din domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

s) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile tehnologice;

 ş) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială;

t) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii;

ţ) aplică prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează cu instituţii similare din Uniunea Europeană;

u) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competenţă;

v) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) asigură implementarea şi monitorizarea procesului de acreditare şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale rapoarte privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale, conform legii;

b) urmăreşte aplicarea şi respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale;

c) asigură aplicarea prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă;

d) asigură urmărirea aplicării şi respectării prevederilor legale privind autorizarea şi funcţionarea agentului de muncă temporară.

Pentru realizarea obiectivelor sale în domeniul inspecţiei sociale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:

a) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private;

b) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;

c) propune instituţiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi sesizează organele de urmărire penală competente, după caz;

d) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate actele normative ce reglementează sistemul naţional de asistenţă socială şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de către acestea;

e) exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din sistemul naţional de asistenţă socială care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului;

f) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

g) controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de aceştia;

h) controlează modalitatea prin care sunt respectate şi puse în aplicare prevederile legale privind combaterea marginalizării sociale;

i) elaborează şi difuzează ghiduri şi manuale operaţionale necesare activităţii de inspecţie;

j) acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

 ATRIBUŢII AGENŢII TERITORIALE (AJPIS)

În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:

a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;

b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;

c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;

d) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;

e) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;

g) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de Agenţie;

h) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;

i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;

j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;

k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;

l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;

n) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;

o) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară;

p) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;

q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei;

r) furnizează Agenţiei şi altor organisme care au competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;

s) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene;

ş) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;

t) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;

ţ) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu;

u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;

v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor;

w) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;

x) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.

Pentru realizarea obiectivelor sale, agenţiile teritoriale îndeplinesc şi următoarele atribuţii:

a) administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;

b) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale;

c) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de muncă;

d) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;

f) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

g) soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;

h) asigură preşedinţia comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

i) realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;

j) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

În domeniul inspecţiei sociale, agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:

a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;

b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;

d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;

e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistenţă socială;

f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;

g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;

h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;

j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;

l) fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

m) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

n) transmit, la solicitarea Agenţiei, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.