Legislație

Legislația din domeniul formării profesionale a adulților

ORDIN  Nr. 6065/1916/31 august 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale

ORDIN  Nr. 2228/2022-3025/2023 din 15 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003

Instructiunea MMSS nr 19/08.02.2023, rectificata

ORDIN  Nr. 6250/2156/2022 din 15 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale

HOTĂRÂRE  Nr. 772/2022 din 8 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

HOTĂRÂRE  Nr. 474/2022 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

ORDIN  Nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

ORDIN MS nr. 1228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic

HG nr. 511 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

OUG nr. 97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii

Instrucțiunea MMPS nr. 13/18.05.2020 privind organizarea activității de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în perioada stării de alertă/ adresa 1195/DPOCMP/18.05.2020

Instrucțiunea MMPS nr. 12/02.04.2020 privind organizarea activității de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în perioada stării de urgență

OUG nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Instrucțiunea MMPS nr. 11/12.02.2020 privind  organizarea activității de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați și de modificare a Instrucțiunii nr. 4 din 25.01.2019

ORDIN  Nr. 2495/2018 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

ORDINUL MMJS/MEN nr 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

Instructiunea nr. 7 din 14.06.2018 privind nominalizarea specialiștilor în Comisia de examinare a participanților la examenul de absolvire al programelor de formare profesională pentru ocupațiile proiectant sisteme de securitate, inginer sisteme de securitate, technician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control și acces.

Instructiunea nr. 8 din 15.06.2018 cu privire la etapele de organizare a programelor de formare profesională autorizate într-un județ/municipiul București și desfășurate pe teritoriul altui județ/municipiul București.

Instructiunea nr 9 din 18.06.2018 privind modificarea anexei 1 a Instrucțiunii nr. 3/23.10.2017.

Instructiunea nr.10 din 21.06.2018 privind contractul de formare profesională și dispozițiile generale privind prestarea serviciilor de formare profesională de furnizorii de formare profesională autorizați.

anexa instructiunea 10

ORDIN SO 3712 1721 din 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional

Instructiunea MMJS nr 4/25.01.2018 privind selecția evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească formatorii

Instructiunea MMJS nr 5/25.01.2018 cu privire la autorizarea programelor de formare profesionala oreganizate pentru Mentor

Anexa nr 1 la instructiuni MMJS nr 3/23.10.2017

Instructiuni MMJS nr 3/23.10.2017

OUG nr 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordin MMJS nr 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

HG 918 din 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

HOTĂRÂRE   Nr. 855/2013 din  6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

LEGE 279/2005 din  5 octombrie 2005    *** Republicată privind ucenicia la locul de muncă

ORDIN   Nr. 59/3175 din  4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

Ordin 701 din 2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European

HG 522 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanta 129 din 2000 privind formarea profesională a adulţilor

Metodologia autorizării

Metodologia certificării