Inspecție socială

Compartimentul de inspecţie socială are următoarele atribuții:
a) asigură aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale din domeniul activității de inspecţie socială, la nivel judeţean;
b) asigură exercitarea activităţilor de inspecţie la nivel teritorial în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială, în scopul respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor;
c) propune teme de control în vederea includerii in planul anual de control, abrobat de ministrul muncii, familiei și protecției sociale, pentru implementarea politicii în domeniul asistenţei sociale;
d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
e) desfăşoară activităţi de control şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel judetean;
f) controlează şi monitorizează furnizorii de servicii /beneficii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost;
g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
i) propun autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
j) propun în cazul autorităţilor administraţiei publice de la nivel judetean, precum şi în cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, acordarea, suspendarea sau încetarea, după caz, a drepturilor sociale atunci când se constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale;
k) controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale, la nivel judeţean;
l) propune autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
m) constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
n) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, situaţii statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean;
o) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi programelor de servicii sociale;
p) participă alături de instituţiile cu atribuţii în domeniu la acţiuni de prevenire a încălcării prevederilor legale în domeniul asistentei sociale;
q) colaborează cu alte structuri de control de la nivel judeţean;
r) face propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii din domeniul asistentei sociale;
s) reprezintă agenţia teritorială, la nivel judeţean, în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, de drept public şi privat, cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale;
t) acţionează, la nivel judeţean, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
u) la solicitarea ANPIS, transmit informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale;
v) transmite, lunar sau ori de câte ori este necesar, Direcţiei de Inspecţie Socială din cadrul ANPIS, informaţiile privind acordarea beneficiilor de asistentă socială sau privind furnizorii şi serviciile sociale de la nivelul judeţului;
w) desfăşoară activităţi de cercetare şi analiză socială, pentru cunoaşterea realităţii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia, şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
x) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
y) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii prevăzute în Statutul propriu de organizare şi funcţionare al ANPIS, precum şi cele dispuse ierarhic în domeniul de competenţă.A szociális felügyelőségi osztály feladatai:

a) biztosítja a jogszabályok egységes alkalmazását és követését a szociális felügyelői tevékenység terén, megyei szinten
b) biztosítja a felügyelési tevékenységek végrehajtását területi szinten a szociális juttatás nemzeti rendszerében a polgárok társadalmi jogai betartásának céljából
c) ellenőrző témákat javasol az évi ellenőrző tervbe, a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium által jóváhagyva, a politika beillesztése céljából a szociális juttatás területén
d) ellenőrző tevékenységet folytat megyeszinten, a menetparancsok és a jóváhagyott metodológia, irányítások és munkamenet követése alapján
e) ellenőrző tevékenységeket folytat és figyeli hogy vannak megállapítva és nyújtva a szociális juttatások megyei szinten
f) ellenőrzi és figyeli az állami és magán szociális szolgáltatókat a hatékonyságuk és teljesítésük szempontjából a minőség és költségszabványoknak megfelelően megállapított célok teljesítése érdekében
g) ellenőrzi és figyeli milyen formában vannak követve a szociális jogok kifizetésére való alapok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a szociális szolgáltatások fenntartására és fejlesztésére, az e téren való projektek, programok és politikák kifizetésére szóló alapok
h) megállapítja a szociális juttatás terén történt törvénysértő cselekedeteket és alkalmazza a törvény által előírt büntetéseket és, esetenként, értesíti az illetékes bűnügyi hatóságokat, ha a cselekedetek bűncselekménynek számítanak
i) javasolja a közigazgatási hatóságoknak, valamint a fizikai és jogi, köz- és magánellenőrzésű személyeknek az áthágott törvényelőírások betartásának intézkedését, a bűnös személyek jogi felelősségének megállapítását, esetenként, valamint a felügyelési tevékenység során megállapított hiányosságok pótlását
j) javasolja a megyei közigazgatási hatóságok, valamint a fizikai és jogi, köz- és magánellenőrzésű személyek esetében, esetenként, a szociális jogok jóváhagyását, felfüggesztését vagy beszüntetését, ha megállapítható, hogy ezek nem voltak a törvény értelmében nyújtva
k) ellenőrzi a törvényelőírások követését ami a megyei szintű egyenlő és megkülönböztetés nélküli szociális jogokhoz való hozzáférést illeti
l) javasolja a megyei közigazgatási hatóságoknak, valamint a fizikai és jogi, köz- és magánellenőrzésű személyeknek az áthágott törvényelőírások betartásának intézkedését, a bűnös személyek jogi felelősségének megállapítását, esetenként, valamint a felügyelési tevékenység során megállapított hiányosságok pótlását
m) megállapítja és bünteti a szociális felügyelői tevékenység során elrendelt intézkedések nem elvégzését
n) elkészíti a felmérési, megfigyelési és ellenőrzési beszámolókat, a statisztikai kimutatásokat és a megyei ellenőrzés sajátos vizsgálatát
o) javaslatokat tesz a szociális juttatások és a szociális szolgáltatási program tevékenységének, szervezésének és nyújtásának fejlesztése érdekében
p) részt vesz az ugyanolyan hatáskörű intézmények mellett a törvényelőírások áthágásának megelőzésében ami a szociális juttatásokat illeti
q) együttműkődik más ellenőrző szervekkel megyei szinten
r) javaslatokat hoz a tevékenységek fejlesztésére a szociális juttatások terén
s) képviseli a területi ügynökséget megyei szinten a közigazgatási hatóságokkal, valamint a fizikai és jogi, köz- és magánellenőrzésű személyekkel szemben amelyek felelősségi köre a szociális juttatások terén van
t) közbelépik megyei szinten bármilyen cselekedet vagy tény hatásának megelőzéséért és eltávolításáért, amely a szociális juttatás hatáskörének törvényeit és szabványait sérti, amiket nemzetközi megegyezések határoztak meg amelyeknek Románia részese vagy az Európai Unió szabályozza meg
u) a Nemzeti Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség kérésére átadja az információkat amelyek a szociális felügyelőség ellenőrző tevékenységére vonatkoznak
v) havonta vagy szükség szerint továbbítja az információkat a Nemzeti Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség keretén műkődő Szociális Felügyelőségi Igazgatóságnak ami a szociális juttatások nyújtását vagy a szociális szolgáltatókat és szolgáltatásokat illeti megyei szinten
w) szociális kutatási és vizsgáló tevékenységeket folytat a szociális valóság megismerése céljából mint ennek az ellenőrzésének vagy eredményeinek következtében, és javaslatokat hoz ami a szociális juttatésok és szolgáltatások tevékenységét, megszervezését és nyújtási eljárásait illeti
x) támogatja az informáló és tudatosító akciókat polgárok számára a szociális jogokról, meghatározza és megegyezi a civil társadalommal való együttműkődési programokat
y) elvégez más sajátos feladatokat is amelyek elő vannak írva a Nemzeti Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség saját szervezési és műkődési alapszabályzatában, valamint amelyek a hivatali lépcső szerint voltak megállapítva a hatáskörben.