Evaluare servicii sociale

Serviciile sociale (conf. art. 27 din Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale) reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Serviciile sociale sunt de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.

CATEGORII DE SERVICII SOCIALE

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie de scopul serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt :

 • servicii de îngrijire personală;
 • servicii de recuperare/reabilitare;
 • servicii de inserţie/reinserţie socială.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari:

 • copilului şi/sau familiei;
 • persoanelor cu dizabilităţi;
 • persoanelor vârstnice;
 • victimelor violenţei în familie;
 • persoanelor fără adăpost;
 • persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);
 • victimelor traficului de persoane;
 • persoanelor private de libertate;
 • persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;
 • persoanelor cu afecţiuni psihice;
 • persoanelor din comunităţi izolate;
 • şomerilor de lungă durată;
 • aparţinătorii beneficiarilor.

Regimul de asistare

 • servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale pentru copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap; locuinţe protejate pentru persoane cu handicap; centre de integrare prin terapii ocupaţionale pentru persoane adulte cu handicap; adăposturi de noapte pentru persoane adulte; adăposturi de zi și de noapte pentru copii; centre maternale pentru cuplurile mamă – copil/copii;  centre de primire în regim de urgenţă pentru copii; centre pentru victime ale violenţei în familie etc.
 • servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu; cantine sociale; servicii mobile de acordare a hranei; ambulanţa socială etc.

Locul de acordare

Serviciile sociale se acordă:

 • la domiciliul beneficiarului;
 • în centre de zi;
 • în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;
 • la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
 • în comunitate.

Regimul juridic al furnizorului de servicii sociale

Serviciile sociale pot fi acordate de:

 1. a)  furnizori publici de servicii sociale:
 • structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
 • autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
 • unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
 1. b)  furnizori privaţi de servicii sociale:
 • organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii cu activităţi în domeniul asistenţei sociale);
 • cultele religioase recunoscute de lege;
 • persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
 • filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege.

 CUM POATE FI ACCESAT UN SERVICIUL SOCIAL?

Orice serviciu social se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu.

Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează serviciului public de asistenţă socială organizat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii sociale.

EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE

 • se realizează în baza unor standarde, criterii, indicatori
 • constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi a cerinţelor specifice de calitate (standarde, criterii, indicatori)

ASIGURAREA CALITĂŢII

 • este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare
 • dezvoltarea, planificarea, implementarea şi îmbunătăţirea permanentă a activităţilor aferente serviciilor sociale
 • proces continuu de analiză, planificare, evaluare, certificare, monitorizare şi control

CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII

 • activităţi desfăşurate în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate
 • se realizează de către inspectorii sociali, respectiv de cătreechipe de evaluare constituite conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 197/2012, pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare

CONDIŢII DE LICENŢIERE A SERVICIULUI SOCIAL

 • obţinerea anterioară a Certificatului de acreditare pentru furnizorul de servicii sociale
 • solicitarea licenţierii/relicenţierii: cu60 de zile anterior dării în funcţiune a serviciului social/expirării licenţei de funcţionare

LICENȚIEREA SERVICIILOR SOCIALE – etape principale

 • solicitarea de către furnizor a licentierii serviciului social –pentru fiecare serviciu social în parte.
 • evaluarea administrativă a dosarului de solicitare a licenţierii serviciului social (adocumentelor justificative şi a fişei de autoevaluare) – se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren
 • eliberarealicenţei de funcţionare provizorie = 1 an sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de licențiere
 • înscrierea serviciului social licențiat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale
 • planificarea de către AJPIS a evaluării în teren a serviciului social, în termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor de la compartimentul de acreditare din cadrul MMJS (licenţa provizorie şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv)
 • notificarea de către AJPIS a furnizorului serviciului social cu privire la data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia
 • evaluarea în teren a serviciilor sociale de o echipă formată din 2 inspectori sociali şi întocmirea raportului de evaluare in care se consemnează, după caz:

–respectare standardele minime = licenţa de funcţionare

– respectare standarde minime 75% = menţinerea licenţei de funcţionare provizorie până la expirarea perioadei de 1 an, cu îndeplinirea în totalitate a standardelor minime
– nerespectare standarde minime = sancţiune contravenţională (1.000 lei – 5.000 lei) + retragerea licenţei provizorii + radierea din Registrul electronic unic

 • eliberarea licenţei de funcţionare = 5 ani sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de licențiere

CINE DEPUNE CEREREA DE LICENŢIERE A SERVICIILOR SOCIALE:

– furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011.

DOSARUL PENTRU SOLICITAREA LICENȚEI DE FUNCŢIONARE

 • cerere licențiere serviciu social (Anexa 7 din HG nr. 118/2014)
 • documente justificative:

– certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– autorizație PSI sau negație ISU (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică (copie certificată de persoana care intocmește cererea);
– convenţie de colaborare între furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, după caz.

 • angajamente ale furnizorului
 • fişa de autoevaluare completată obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren

DOSARUL DE LICENȚIERE A SERVICIULUI SOCIAL

 • se depune sau se transmite MMJSîn plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social„.
 • Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail (acreditare@mmuncii.ro) la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de licențiere al serviciului.

 

CADRUL LEGAL

 • LEGEA NR. 292/2011
 • LEGEA NR. 197/2012
 • NR. 118/2014
 • 424/2014
 • 2126/2014
 • 67/2015
 • 31/2015
 • 1343/2015
 • NR. 867/ 2015